Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Pełna treść ogłoszenia do pobrania tutaj

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w ramach konkursu nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-061/16 –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii
ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające
na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).
Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.,
ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji
projektu: „Budowa mikroinstalacji PV w firmie EDYTOR”.
Projekt realizowany będzie przez Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo jako Partner wiodący projektu z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych.

I. Cel partnerstwa :
Wspólna realizacja części zadań, związanych z zapewnieniem elementu edukacyjnego służącego promocji odnawialnych źródeł energii w trakcie trwania projektu.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
1. Realizacja konferencji tematycznej, a także szkoleń dla uczniów w okresie trwania projektu w latach 2017-2018, związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z instalacjami fotowoltaicznymi wybudowanymi w ramach projektu:
Budowanie świadomości mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego;
Promocja zastosowania źródeł energii odnawialnej, w tym rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną w procesie fotowoltaiki, w szczególności z uwzględnieniem wybudowanej w ramach projektu instalacji w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego.

III. Forma prawna partnera
1. Organizacja pozarządowa, która statutowo realizuje zadania w zakresie edukacji oraz promocji odnawialnych źródeł energii.

IV. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym: Wnioskodawca zrealizował w ciągi ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa dolnośląskiego co najmniej 2 przedsięwzięcia edukacyjno – promocyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii;
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia zwłaszcza w zakresie edukacji i promocji źródeł odnawialnych energii.
2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
3. Wykaz realizowanych projektów określonych w pkt  IV.1., niniejszego ogłoszenia.
4. Wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat
na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie.
5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
6. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz
z jego udokumentowaniem.

VI. Termin składania zgłoszeń:
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

VII. Sposób i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs
nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-061/16” osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w firmie Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, 58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52 albo przesłać na adres: Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, 58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52.
2. Oferty składane osobiście przyjmowane będą w godzinach pracy przedsiębiorstwa:
pn.-pt. 7.30-15.30, Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do sekretariatu firmy.

VIII. Kryteria wyboru (max 60 pkt)
1. Opis koncepcji udziału w projekcie (0-20pkt).
2. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań partnera (0-20 pkt).
3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-10 pkt).
4. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa (0-10 pkt).
Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146).

IX. Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zastało najwyżej ocenione,
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Firma Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie firmy Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo w Dzierżoniowie.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Kandydat na partnera może zgłosić jedno zgłoszenie w ramach naboru.
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji Projektu.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności zastał najwyżej oceniony.
10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia: radości, sukcesów w pracy
i pomyślności w życiu osobistym.

Drukarnia Edytor – Smok Biznesu 2014

Smok Biznesu jest nasz! Podczas uroczystej gali podsumowującej XX Prezentacje Dzierżoniowskie, został nam wręczony zaszczytny tytuł Przedsiębiorstwa Roku 2014! Dziękujemy za to uznanie, które jeszcze bardziej mobilizuje nas do wytężonej pracy.

XX Prezentacje Dzierżoniowskie

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na jubileuszowych, XX Prezentacjach Dzierżoniowskich. Za każdy los zostawiony w naszej urnie będzie można otrzymać kalendarz na 2015 rok z efektem holograficznym! Ponadto spośród puli głosów rozlosujemy bony na usługi realizowane w naszej drukarni. Zapraszamy!