Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH do wspólnej realizacji projektu przygotowanego w ramach konkursu nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-061/16 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 w związku z art. 28 a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu: „Budowa mikroinstalacji PV w firmie EDYTOR”. Projekt realizowany będzie przez Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo jako Partner wiodący projektu z udziałem jednego partnera spoza sektora finansów publicznych.

I. Cel partnerstwa :
Wspólna realizacja części zadań, związanych z zapewnieniem elementu edukacyjnego służącego promocji odnawialnych źródeł energii w trakcie trwania projektu.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:
1. Realizacja konferencji tematycznej, a także szkoleń dla uczniów w okresie trwania projektu w latach 2017-2018, związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności z instalacjami fotowoltaicznymi wybudowanymi w ramach projektu:
Budowanie świadomości mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego;
Promocja zastosowania źródeł energii odnawialnej, w tym rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną w procesie fotowoltaiki, w szczególności z uwzględnieniem wybudowanej w ramach projektu instalacji w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego.

III. Forma prawna partnera
1. Organizacja pozarządowa, która statutowo realizuje zadania w zakresie edukacji oraz promocji odnawialnych źródeł energii.

IV. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym: Wnioskodawca zrealizował w ciągi ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na terenie województwa dolnośląskiego co najmniej 2 przedsięwzięcia edukacyjno – promocyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii;
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji działań, w których Partner zamierza uczestniczyć.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia zwłaszcza w zakresie edukacji i promocji źródeł odnawialnych energii.
2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
3. Wykaz realizowanych projektów określonych w pkt  IV.1., niniejszego ogłoszenia.
4. Wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie.
5. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
6. Oświadczenie o zgodności działania kandydata na partnera z celami partnerstwa wraz z jego udokumentowaniem.

VI. Termin składania zgłoszeń:
21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

VII. Sposób i miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs nr RPDS.03.01.00-IP.01-02-061/16” osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w firmie Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, 58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52 albo przesłać na adres: Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo, 58-200 Dzierżoniów, ul. Ząbkowicka 52.
2. Oferty składane osobiście przyjmowane będą w godzinach pracy przedsiębiorstwa:
pn.-pt. 7.30-15.30, Dla ofert przesyłanych pocztą/kurierem liczy się data wpływu do sekretariatu firmy.

VIII. Kryteria wyboru (max 60 pkt)
1. Opis koncepcji udziału w projekcie (0-20pkt).
2. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań partnera (0-20 pkt).
3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze (0-10 pkt).
4. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa (0-10 pkt). Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146).

IX. Uwagi
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zastało najwyżej ocenione, unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia naboru Firma Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie firmy Tomasz Ligięza- „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo w Dzierżoniowie.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Kandydat na partnera może zgłosić jedno zgłoszenie w ramach naboru.
7. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
8. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy realizacji Projektu.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności zastał najwyżej oceniony.
10. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
11. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.